SIOE GWN RITHIOL

Ydy’ch ci chi’n enillydd? Beth am gael ychydig o hwyl yn ystod yr amseroedd heriol hyn?. Felly beth am roi eich ci i mewn i Sioe Gwn Rithiol yn un neu fwy o’n categorïau sioe a rhoi cyn lleied â £ 5 i helpu i Achub y Plant.

Bydd Iolo Williams, naturiaethwr adnabyddus a chyflwynydd rhaglenni natur radio T.V.and yn beirniadu ein henillwyr.

SUT i YMUNO … Cliciwch ar y ddelwedd categori i fynd i’r dudalen rhoi

Cael Hwyl ac Ymuno neu Dim ond Cyfrannu

Ci Bach Perffaith

Pwy all beidio gwirioni ar gi bach?  Oes yna rwbath arbennig am eich ci bach chi sy’n ei neud o’n Gi Bach Perffaith ein sioe?

Arwyr Diwyd

Cŵn defaid, cŵn tywys, cŵn heddlu.  Maen nhw i gyd yn gwneud bywyd gymaint yn haws i’w perchnogion.  Tybed ai’ch ci chi fydd Iolo’n dewis fel Arwr Diwyd?

 

Hoff Gŵn Achub

Ydy’ch ffrind gorau yn gi achub?  Rhowch o yn y sioe i ddangos pa mor arbennig ydy o.  Fydd Iolo’n ei ddewis fel Hoff Gi Achub ein sioe?

Ci Mwyaf Nadoligaidd

Rhagfyr 10fed ydi Diwrnod Siwmper Nadolig  Achub y Plant 2021 Beth am anfon llun o’ch ci mewn  ffasiwn Nadoligaidd…tinsel,het neu siwmper Nadolig?

Ci Bach Ciwt

Efallai nad oes ganddo wyneb clasurol ond os oes gan eich ci wên ddeniadol, cymeriad hoffus, neu fod rwbath arbennig amdano, hwn efallai fydd dewis Iolo!

Ci Bythol Ifanc

Bydd Iolo’r beirniad yn edrych am y ci mwyaf iach a hapus sydd dros 10 mlwydd oed.  Ydy’ch ci chi’n dal yn heini ac yn driw i’w berchennog? Ai fo fydd y dewis?

Ci Bach Ciwt

Ci Mwyaf Nadoligaidd

Arwyr Diwyd

Ci Bythol Ifanc

Ci Bach Perffaith

Hoff Gŵn Achub

SUT MAE’N GWEITHIO – TRI CHAM

1 – Cyfrannu*

 

 • Cliciwch ar unrhyw gategori
 • Talwch gyda cherdyn neu PayPal
 • Wedi’i ailgyfeirio i’w uwchlwytho ar ôl talu

2 – UWCHLWYCHO

 

 • Llenwch y ffurflen uwchlwytho
 • Dewiswch eich categori
 • Cynhwyswch ddelwedd o’ch ci
 • Gwiriwch y manylion
 • Cliciwch Cyflwyno

3 – RHANNWCH GYDA ERAILL

 • Wedi uwchlwytho 
 • Ei drosglwyddo i deulu a ffrindiau
 • Rhoddwch uwchlwythiad i rywun

  PAWENNAU A FU

  Anfonwch atom lun o gi ymadawedig a fu’n annwyl i chi ac fe’i gyhoeddwn er cof amdanynt yn ein Horiel Goffa ‘Pawennau a Fu’ Ni fydd cystadleuaeth wrth gwrs gan fod yr hen ffrindiau yma oll yn enillwyr! Cyfraniad o £5 os gwelwch yn dda

  Gwobrau Enillydd

  BYDD ENILLYDD POB CATEGORI
  yn ennill portread wedi’i bersonoli o’u ci

  Ein beirniad enwog – Iolo Williams

  Bydd naturiaethwr a chyflwynydd adnabyddus rhaglenni natur radio T.V.and yn beirniadu ein henillwyr ym mhob categori.

  Rwy’n edrych ymlaen at weld lluniau o’ch ffrindiau pedair coes er budd achos mor hanfodol yn gweithio i blant bregus ym mhobman. Sicrhewch fod y ceisiadau hynny’n dod i mewn am gyfle i ennill gwobrau gwych!” Iolo

  Daw'r Cwmni Anifeiliaid Lleol yn noddwr

  "Ein cenhadaeth elusennol yw helpu cymaint o gŵn a bodau dynol ag y gallwn. Wedi'r cyfan, oni bai am anifeiliaid anwes a bodau dynol, ni fyddai pawen i'n bwyd anifeiliaid anwes naturiol sefyll arno".

  Achub y Plant

  Dyma gyfle arbennig gan Achub y Plant i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Sioe Gŵn ar-lein. Mi fyddai’n wych gweld llawer o bobl ar draws Cymru a’r D.U. yn cymryd rhan yn y digwyddiad arbennig.

  Dyma un o brosiectiau gwych y mudiad sy’n gweithio er lles plant anghenus ar draws y byd – chwarewch eich rhan yn yr achos, ac ymunwch yn y sioe gŵn rithiol eleni. RHUN AP IORWERTH AS/MS – Deputy Group LeaderPlaid Cymru – The Party of Wales

  Sefydlwyd Achub y Plant er mwyn helpu pob blentyn i gyrraedd ei botensial yn llawn.  Yn y DU yn ogystal â ledled y byd, rydym yn sicrhau bod plant yn cadw’n ddiogel, yn iach ac yn parhau i ddysgu fel eu bod yn cyrraedd eu nod mewn bywyd.

  “Pan welodd Achub y Plant Noor* am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2020, roedd hi’n bedwar mis oed ac yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol iawn.  Erbyn hyn mae Noor* wedi gwella’n syfrdanol.

  Bu ei mam, Safiya*, 31, yn dod â Noor* i’r ysbyty yn Taiz i gael ei harchwilio a’i mesur yn rheolaidd.  Mae Safiya* yn cofio pa mor wael oedd Noor* y llynedd.  Roedd hi’n poeni na fyddai ei merch yn goroesi.

  Erbyn hyn, dydy Noor* ddim yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol ac mae Safiya’n* dweud y gall weld gwir wahaniaeth yn ei merch.  Mae hi’n chwarae, yn dechrau siarad ac mae’n mwynhau clywed ei mam yn canu iddi.

  Mae’r teulu’n dal i fyw mewn gwersyll i bobl alltud gan eu bod wedi gorfod symud o achos yr ymladd sy’n mynd ymlaen yn Yemen.”